sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Umbra (a)prinsă…

Mergând

în pas legănat
la voia întâmplării

pe un drum desfundat,

c’un fel de vagă amintire,
gândurile curgeau ca nişte fluvii
prin umbra ce se alungea
pe la colţuri de stradă
cu moartea în suflet.

Rostea cuvintele

pe un ton mai ridicat
în clipa cea mai tăcută

a nopţii.

Şi-a aprins o ţigară…


The shadow caught in the light …


Walking

with a wiggling pace
randomly

on an impracticable road,

with a sort of vague reminiscence,
the thoughts were running like rivers
through the long-drawn-out shadow
at the corners of the street
with the grim ripper into his soul.

Was uttering the words

on a high pitched tone
 in the most quiet moment

of the night.

Lighted a cigarette…
traducere: ELENA BUZATU

(Ne)sfârşitul drumului…


Cu

palmele
împreunate

se rotea năvalnic

în privirea
ce se pierdea
în cerul
cu un val

de plictis

în suflet.

Drumul
părea

nu se mai sfârşeşte…


blunting


Wrapped in the shadow
with his hands left
on the knees

of the bared feet
which were powerfully hitting

the ground,

with wide open mouth,
was shrieking out a strident sound

stirring up,

overturning

crashing,

knocking down

the high-pitched tones
of the words…

They were swooping upon each other.traducere: ELENA BUZATU

… tocind

Învăluit în umbră
cu mâinile proptite
pe genunchii

picioarelor goale
ce loveau cu putere

pământul,

cu gura larg deschisă,
scotea un sunet strident

răscolind,

răsturnând,

zdrobind,

doborând

notele ascuţite
ale cuvintelor…

Se năpusteau una peste alta.


blunting


Wrapped in the shadow
with his hands left
on the knees

of the bared feet
which were powerfully hitting

the ground,

with wide open mouth,
was shrieking out a strident sound

stirring up,

overturning

crashing,

knocking down

the high-pitched tones
of the words…

They were swooping upon each other.traducere: ELENA BUZATU

Sete

Tremurând
de dorinţă şi de teamă,

privea norii
cum se rostogolesc

pe cerul scăldat în lacrimi
de setea-i nesfârşită

de a iubi
sclipind în lumină

să se poată odihni
în clipele lui de oboseală.
Thirst


Quivering
with desire and tremor

was watching the clouds
how they were rolling

into a sky steeped in the tears
of his eternal thirst

of loving
shining in the light

able to rest
in his moments of fatigue.

traducere: ELENA BUZATU

La nesfârşit

Vorbea

bâlbâindu-se
cu o încăpăţânare

aproape febrilă
îndulcindu-şi singurătatea
din dureri resemnate
sub cerul care plânge

printre zăbrelele ochilor
cu strigătul naiv al unei dorinţe.

Îi plăcea să stea

să se audă vorbind la nesfârşit…
Endlessly


Was speaking

stuttering
with a stubbornness

almost febrile
sweetening his loneliness
from resigned pains
beneath the crying sky

between the eyes lattices
with the naive cry of a sole desire.

He liked to sit

listening to himself endlessly talking…


traducere: ELENA BUZATU

Trezire risipită

Dincolo de cer,

viaţa se risipea
udă de lacrimi,

întruchipată
într-un val

de aburi călduţi.

În trupul
ce-i palpita,

simţea

strop cu strop,
o nelinişte curioasă…

Se trezea.

Vanished awaking


Beyond the sky,

the life was vanishing
wet in tears,

embodied
in a wave

of warm steams.

Within his body
who was throbbing,

was feeling

drop by drop,
a curious restlessness…

He was awaking.
traducere: ELENA BUZATU

Regăsire


Bâjbâia

în întuneric
într-un nesfârşit strigăt

pironindu-şi
cu fruntea înălţată,
privirea

cu o curiozitate neîncrezătoare
de o adâncă bucurie cuprins,

cu mâinile împreunate la piept,
a regăsit

soarele,

cerul,

aerul…
Retrieving
Was groping

in the darkness
into an endless cry

with lifted brow
nailing down
his look

with an unbelievable curiosity
overwhelmed by a deep joy,

with hands united on his chest,
he retrieved

the sun,

the sky,

the air…


traducere: ELENA BUZATU

Ritmul picioarelor


În
ritmate
mişcări
împingea
înainte…

picioarele.
The feet rhythm


In
rhythmic
motions
was pushing
ahead…

the legs.
traducere: ELENA BUZATU

Orizont


Cu

creierul ameţit
de inima bătând puternic

să-şi dezlănţuie metamorfozele
în zbaterea unui delir de voluptate,

îşi deschidea larg urechile
lăsându-se cuprins

de o bucurie nesfârşită
de norii ce se fugăreau

pe cerul

ce părea

că se lărgeşte…


Horizon
With

a mind made dizzy
by a chaotic heartbeat

to break loose the metamorphoses
in the striving of a delirium of voluptuousness,

was wide opening  his ears
letting himself seized

by an endless joy
due to the clouds that were chasing

into the sky

that seemed

to become wider…
traducere: ELENA BUZATU

Însetat


Cercetând depărtările

cu forme regulate,
învăluit într-o linişte ciudată
cu mintea captivă,

cu bărbia sprijinită în mâini,

întorcându-se asupra lui însuşi,

era însetat de aer şi de spaţiu…


Quenched


searching the distances

with undisturbed forms,
wrapped up into a weird silence
with captive mind,

with his chin held in hands,

turning towards himself,

was quenched of air and space…
traducere: ELENA BUZATU

Viaţa


Privea

scuturând din umeri

cum curge

nisipul

printre degete…

Life


Shaking his shoulders

was looking at

how is running

the sand

between his fingers.
traducere: ELENA BUZATU

Slalom

Pornind

dintr-un punct fix
de sus de tot,

în tăcerea cea mai adâncă,

luna alerga printre norii
înşiruiţi rânduri-rânduri…

Pietre de încercare.


Slalom


Starting

from a fix point
from far away above,

in the deepest silence,

the moon was running among the clouds
lined up one after the other…

Touchstones.traducere: ELENA BUZATU

Mut

Într-o

tăcere deplină,
încovoindu-şi spinarea
pe sub crengile copacilor
care atârnau în râu,
cobora şerpuind
cu picăturile de sudoare
ce se prelingeau
peste întruchiparea-i fadă.

Rămânea ca mut.

SpeechlessIn

an absolute silence,
bending his back
beneath the crowns of the trees
that were hanging over the river,
was climbing down winding
with sweat drops
trickling
over his fade embodying.

Was speechless.
traducere: ELENA BUZATU

Din el…

Îşi sorbea

îndelung

toate lacrimile

oră cu oră

să simtă

pe

îndelete

cum moare.

Trăia pe el

din el…From withinWas sipping

for long
all the tears

hour by hour

to feel

at leisure

how he dies.

Was living on him

from within…

traducere: ELENA BUZATU

Picătura vieţii

Clipind

parcă

din ochi,

privea cu o uimire neliniştită,

molateca voluptate -

picătură cu picătură

a

vieţii.The drop of the life


Apparently

blinking,

with a restless astonishment

was looking at

 the feeble voluptuousness –

drop by drop

of the

life.

traducere: ELENA BUZATU

Gânduri forme

Cu
genele lungi
şi lăsate în jos,

căutând dincolo de amintire,

printre manifestările dezordonate ale vieţii,

plin de haz,
privea iscoditor
câte o stupiditate uriaşă

ivindu-se
din neantul gândurilor

devenite forme,

mergând de acolo-acolo

în transparenţa aerului.

Thoughts formsWith
long eyelashes
and pointing down,

searching beyond memory,

among life’s messy manifestations,

full of fun,
was pryingly looking
at a huge stupidity

coming up
from the abyssal thoughts

became forms,

walking from here to here

in the air transparency.traducere: ELENA BUZATU

Dansul prostiei

Ochii

priveau cu o expresie nătângă
câte o prostie dezmăţată

cu farmec ciudat şi impunător.

Dansa în bătaia vântului.
Folly danceThe eyes

with a foolish expression
were looking at a shameless folly

with a weird and imposing charm.

It was dancing at the mercy of the wind.traducere: ELENA BUZATU

Dorinţa

Într-un colţ,

stăpânit de patima vremurilor trecute,
era azvârlit ca nefolositor,

visa la ziua când va fi dat
de o naivitate aproape ironică,

să înşiruie în rânduri
precum grămezile de pietriş

de pe marginea drumului,

fiecare amănunt
cu neputinţă de comunicat,
umflându-şi obrajii
cu pleoapele larg deschise

în umbra umedă.Desire
In a corner,

dominated by the passion of the times of yore
thrown as useless,

was dreaming at the day when he’ll be able
just ironically naively,

to line up in series
as heaps of gravel

at the margin of the road,

each detail
impossible of being said,
swelling his cheeks
with wide open eyelids

into the wet shadow.

traducere: ELENA BUZATU

Nezgomot

Cu faţa scofâlcită
cerceta în tihnă,

pipăia,

privea norii rostogolindu-se pe cer
exprimând un amestec de forţă

să strecoare o zare de lumină.

Nu se auzea

niciun

zgomot.
Noiseless


With sunken face
was searching with leisure,

was touching,

was looking at the clouds rolling up into the sky
expressing a mixture of strength

to filter a skyline.

It wasn’t heard
any

noise.


traducere: ELENA BUZATU

Respiraţie tivită

Tristeţea-i

tivea pleoapele de jos
umbrindu-i faţa brodată

parcă

cu flori de câmp.

Cu o expresie uimită a chipului,
învăluit într-o ciudată seninătate

sub un nas ascuţit,

rămânea surd
la întrebările din ochi.

Respira aerul

cu voluptate.Hemmed breathing


His sadness

was hemming the lower eyelids
shadowing his embroidered face

as if

it was with wildflowers.

With a thunderstruck emotion of his image,
wrapped up in a weird serenity

beneath a spiky nose,

remained deaf
at his eyes’ questions.

Was breathing

with voluptuousness. traducere: ELENA BUZATU

Ploaia sorţii

Ascultând
zgomotul picăturilor de ploaie,

se plimba în tihnă pe sub copaci
cu însufleţirea ce i se citea

în expresia feţei şi în surâs.

În sunetul
ce se pierde în vuietul apei,

arbora
o atitudine decentă
la soarta ce părea
că i se înverşunase împotrivă

acum o clipă.

Nu mai ploua…Destiny rain


Listening to
the sound of the raindrops,

was leisurely walking beneath the trees
with the enthusiasm that one could read

on his face expression and in his smile.

In the noise
that was lost in the water rumble,

was hoisting
a decent attitude
at his destiny that seemed
to be against him with frenzy

just a moment ago.

It stopped raining…

traducere: ELENA BUZATU

Portrete mute

Legănându-se
în bătaia vântului,
nu credea în nimic.

Întreba

aerul,

copacii…

Lipsit de patimi,
şoptea în singurătate
să-şi clătească privirea

cu gura încreţită
de o frumuseţe nudă.

Portrete mute.Speechless portraitsWiggling himself
at the mercy of the wind,
was nothing believing.

Was asking

the air

the trees…

Dispassionately,
was whispering in the solitude
to rinse his look

with a wrinkled mouth
of a nude beauty.

Speechless portraits.traducere: ELENA BUZATU

Printre buze (speranţă respirată…)

Cu privirea îngheţată,
îmbătrânită înainte de vreme,

era ca un animal de pradă.

Pornea

dintr-un loc într-altul
aruncând rotocoale de fum

printre buze

fără
a trăi
sfâşierea despărţirii
cu gândul

să respire…Flanked by lips (breathed hope…)


With frozen look,
grown old before time,

was like a predator.

Was starting

from a place to another
throwing smoky wreaths

flanked by lips

without
living
the mangling partition 
with the thought

to breathe…

traducere: ELENA BUZATU

Plimbări lungi

Cu

pleopele întredeschise
scotea limba de un cot

zvârcolindu-se
de pe o parte pe alta.

Faţa era

nespus de mustrătoare
holbând ochii furioşi.

S-a hotărât…

să facă plimbări lungi.
Long strolls


With

semi-opened eyelids
was pulling out his tongue breathlessly

writhing himself
from one side to the other.

His face was

extremely reproachful
staring his furious eyes.

Has decided…

to make long strolls.


traducere: ELENA BUZATU

Uitând de sine

Să-şi piardă vremea,
alerga de colo-colo
uitând de sine.Forgetting of himself


To waste his time,
was running up and down
forgetting of himself.


traducere: ELENA BUZATU